Erityislapsiperheet

Erityislapseksi määritellään lapsi, joka on erityisen tuen tarpeessa. Erityistä tukea voi tarvita, kun kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Omasta lapsesta huolehtiminen ei välttämättä lopu, vaikka lapsi muuttaisi pois kotoa, sillä hoito ja huolenpito jatkuu usein myös nuoren itsenäistyttyä. Vanhempien rooli lapsen omaishoitajana voi siis olla koko elämän mittainen tehtävä. Sairaan tai vammautuneen lapsen hoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen voi olla monin tavoin haastavaa. 

Tukea Riihimäellä

Riihimäen seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry tarjoaa erityislapsiperheille tukea ja virkistystä.

Riihimäen Kehitysvammatuki ry edistää toimialueellaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua.

Muita hyödyllisiä sivustoja

Vertaistukea erityislasten vanhemmille on tarjolla Leijonaemot-yhdistyksestä. 

Perheen palvelupolku tarjoaa tietoa ja tukea vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten perheille.

Erityislapsiperheiden ensitietosivuston kautta saa tietoa perheiden alkuvaiheeseen. Painopiste on sosiaalipalveluissa ja sivusto tarjoaa tietoa yli diagnoosirajojen. 

Lasten omaishoitajat ry on yhdistys, jonka toiminta on keskittynyt lasten omaishoitajiin. Heidän kotisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa lasten omaishoitajien asioista.

TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys.

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry tarjoaa tukea vammaisperheille diagnoosi- ja kuntarajoista riippumatta. Jaatistietopankki on vammaisten lasten ja nuorten asioiden tietopankki, joka on kaikille yhteinen ja osallistava foorumi, ja jonka sisältöön jokainen saa vaikuttaa.

Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta. Neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat muun muassa ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö ja Touretten oireyhtymä.

Autismiliitto on valtakunnallinen autismikirjoa edustava asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka on autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä asialla.

ADHD-liitto on valtakunnallinen järjestö, joka edistää ADHD-oireisten ja heidän läheistensä hyvinvointia.